Przyszłość produkcji żywności ekologicznej w UE

W ostatnim dziesięcioleciu powierzchnia gruntów przeznaczonych pod rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej podwoiła się, a wielkość rynku rolnictwa ekologicznego wzrosła czterokrotnie. Rolnicy, naukowcy i decydenci polityczni, jak również konsumenci, są zainteresowani ulepszeniem systemów produkcji ekologicznej, tak aby były one coraz mniej skomplikowane, bardziej sprawiedliwe dla drobnych rolników i bardziej wyrównane. W rezultacie Rada Europejska opracowała nowe, bardziej uproszczone przepisy dotyczące produkcji ekologicznej.

Wsparcie dla właścicieli małych gospodarstw rolnych

Nowe środki są przeznaczone przede wszystkim dla małych gospodarstw i producentów, którzy chcą przejść na produkcję ekologiczną, ale borykają się z wysokimi kosztami i skomplikowanymi przepisami. Nowe wytyczne są łatwiejsze do zrozumienia i bardziej zsynchronizowane, co pozwoli rolnikom sprzedawać swoje produkty we wszystkich krajach UE. Rada wprowadziła również system certyfikacji zbiorowej, który pozwoli grupom rolników lub spółdzielniom na wspólne ubieganie się o certyfikację ekologiczną i dzielenie kosztów kontroli, certyfikacji i administracji.

Zwiększanie zaufania klientów

Opinia ta wyjaśnia i czyni bardziej zrozumiałymi kompetencje służb kontrolnych. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez sprzedawców detalicznych będzie prowadzone w oparciu o podejście oparte na analizie ryzyka, co zmniejszy obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich.

Poprawa prawodawstwa dotyczącego przywozu

Do tej pory kraje eksportujące produkty ekologiczne do UE musiały przestrzegać podobnych zasad dotyczących produkcji ekologicznej. Przedmiotowe sprawozdanie nakłada obowiązek dokładnego przestrzegania przepisów UE. Dzięki temu rolnicy z UE będą mieli sprawiedliwy i równy dostęp do rynku. W ramach tego procesu umowy handlowe z krajami trzecimi zostaną na nowo zdefiniowane, co pomoże unijnym rolnikom ekologicznym znaleźć nowe możliwości za granicą.

Dodawanie kolejnych produktów

Obowiązujące prawodawstwo określa normy produkcyjne dla wielu rodzajów żywności i produktów pochodzenia rolniczego, ale rozwijający się rynek wymaga nowych rodzajów żywności. W odpowiedzi na to nowe prawodawstwo zawiera normy dotyczące niektórych produktów nieobjętych obecnymi przepisami, takich jak sól, maté, liście winorośli, a także niektórych produktów niejadalnych, takich jak korek i wosk pszczeli. Wprowadzone zostaną również dodatkowe normy produkcyjne dla jeleni, królików i drobiu.

Stopniowe wycofywanie odstępstw

Obecnie dopuszcza się kilka wyjątków od zasad produkcji ekologicznej. Politycy uważają, że unijny system produkcji ekologicznej może obecnie funkcjonować bez nich ze względu na szybki postęp i innowacje w sektorze ekologicznym w ostatniej dekadzie. Przykładowo, stosowanie nieekologicznych nasion i zwierząt jest dozwolone, jeżeli nie są dostępne alternatywy ekologiczne, ale zostanie to stopniowo wycofane do 2035 r.